Počet návštevníkov:

Flag Counter

O NÁS

 

Informačné centrum EUROPE DIRECT KOŠICE

 

Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o. sa začiatkom roka 2013 stala hostiteľskou štruktúrou Informačného centra EUROPE DIRECT Košice, jedného z dvanástich informačných centier na Slovensku vybraných Európskou komisiou, na nasledujúcich 5 rokov.

 

  Informačné centrum Europe Direct Košice poskytuje základné informačné služby, poradenské služby, rôzne produkty v oblasti komunikácie a organizácie podujatí. Hlavného partnera informačného centra predstavuje jeho hostiteľská štruktúra R.I.A. z.p.o., ktorá disponuje za svoju 8 ročnú existenciu sieťou vybudovaných kontaktov a partnerstiev nielen na národnej ale aj medzinárodnej úrovni vďaka realizácii medzinárodných a národných projektov s priamou účasťou ako partnera či žiadateľa. Informačné centrum tvorí tím špecialistov disponujúcich mnohopočetnými a dlhoročnými odbornými skúsenosťami z oblasti realizácie medzinárodných projektov financovaných v rámci predvstupových programov ako aj realizácii národných a medzinárodných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, ktorým sa naďalej aktívne venujú.

 

             Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice je zriadené v priestoroch hostiteľskej štruktúry na adrese Slovenská 26, 040 01 Košice, neďaleko centra mesta Košice, približne 1 500 m od historického centra mesta. Sme Vám k dispozícii v čase od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 počas dní: pondelok, streda a štvrtok.  

 

 

 

Práva občanov EÚ

 

Občianstvo EÚ, pridelené automaticky každému štátnemu príslušníkovi EÚ, prináša so sebou viacero významných práv.   

 

 • právo pracovať v inom členskom štáte
 • právo študovať v inom členskom štáte
 • právo mať bydlisko v inom členskom štáte EÚ
 • právo na rovnosť v zaobchádzaní bez ohľadu na štátnu príslušnosť
 • právo na slobodné cestovanie po EÚ
 • právo hlasovať a kandidovať v miestnych voľbách a voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu aj v krajine, ktorej nie ste štátnym príslušníkom
 • právo na diplomatickú a konzulárnu ochranu
 • právo podať petíciu na Európsky parlament a právo obrátiť sa na Európskeho ombudsmana
 • právo komunikovať s ktoroukoľvek inštitúciou alebo orgánom EÚ v ktoromkoľvek z úradných  jazykov EÚ a dostať v tomto jazyku odpoveď
 • právo na informácie – prístup k oficiálnym dokumentom

 

Čo znamenajú jednotlivé práva?

 • Lacnejšie telefonovanie z mobilného telefónu:
 • Pri používaní mobilu v iných krajinách EÚ je stanovená maximálna suma, ktorú vám operátor môže účtovať. 
 • Nakupovanie na internete:
 • Pri nakupovaní na internete v Európe ste chránení právnymi predpismi EÚ.
 • Štúdium v zahraničí:
 • Ako občania EÚ máte právo študovať v ktorejkoľvek krajine EÚ za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny.
 • Bezpečné, spoľahlivé a cenovo dostupné dodávky energie:
 • Ako spotrebitelia ste vďaka EÚ lepšie chránení a máte právo si vybrať tú ponuku na dodávku plynu a elektrickej energie, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám a možnostiam.

 

Petičné právo:

 

 • Umožňuje vám, aby ste sa so svojimi otázkami alebo sťažnosťami obrátili na Európsky parlament. Parlament  môžete, napríklad, požiadať o stanovisko k problému alebo k otázke verejného záujmu. Predmetom žiadosti musí byť záležitosť, ktorá sa vás priamo týka a patrí do kompetencie Únie.
 • Právo na voľný pohyb osôb a zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti:
 • Ako občania EÚ sa môžete voľne pohybovať a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ. Na toto právo sa však vzťahujú určité obmedzenia a podmienky. Pri vstupe do iného štátu EÚ vás môžu vyzvať, aby ste preukázali svoju totožnosť, alebo ak chcete ostať v inom členskom štáte dlhšie ako tri mesiace, musíte splniť určité podmienky v závislosti od toho, či pracujete, študujete, atď.

 

Právo voliť a byť volený vo voľbách: 

 • Ak žijete v inej krajine EÚ, máte ako občan EÚ právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny.
 • Právo podať sťažnosť ombudsmanovi:
 • So sťažnosťami, týkajúcimi sa nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií alebo orgánov EÚ, sa obráťte na ombudsmana. Môžete taktiež priamo kontaktovať inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov Únie, pričom máte právo na odpoveď v tom istom jazyku.
 • Právo na konzulárnu ochranu pre občanov EÚ bez zastupiteľského úradu ich krajiny:
 • Ak sa nachádzate v krajine, ktorá nie je členom EÚ, a váš domovský štát nemá v tejto krajine zastupiteľský úrad, máte ako občan Únie právo na konzulárnu ochranu od veľvyslanectva alebo konzulátu ktorejkoľvek inej krajiny EÚ za tých istých podmienok, ako štátni príslušníci daného štátu. Pomoc sa poskytuje, napríklad, v prípade nehody, ochorenia alebo úmrtia, zatknutia alebo zadržania, násilného trestného činu alebo repatriácie.

 

Právo požiadať Komisiu, aby predložila návrh nového právneho predpisu:

 •  Európska iniciatíva občanov umožňuje občanom Únie vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu v oblastiach, v ktorých má právo legislatívnej iniciatívy.  Iniciatívu musí podporiť minimálne 1 milión občanov z aspoň jednej štvrtiny členských štátov Únie.

 

Prístup k sociálnemu zabezpečeniu:

 • Ak ste sa presťahovali do iného členského štátu EÚ, budete príspevky do systému sociálneho zabezpečenia odvádzať vždy len v jednej krajine, a to aj v prípade, že pracujete vo viacerých štátoch. Vo všeobecnosti platí, že dávky sociálneho zabezpečenia vám bude poskytovať len krajina, v ktorej platíte odvody do sociálneho poistenia.

 

Práva cestujúcich: 

 • V prípade problémov pri medzinárodnej železničnej doprave alebo letoch z EÚ alebo do EÚ, prevádzkovaných prepravcom nielen z EÚ, môžete mať nárok na vrátenie peňazí, prípadne iné odškodnenie.

 

Zdravotná starostlivosť v zahraničí: 

 • Podľa právnych predpisov EÚ môžete vyhľadať lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ, pričom náklady  uhradí vaša zdravotná poisťovňa.