Počet návštevníkov:

Flag Counter

160,6 milióna EUR na podporu environmentálnych projektov

Archív » rok 2015 » 160,6 milióna EUR na podporu environmentálnych projektov

Suma na spolufinancovanie vo výške 160,6 milióna EUR je určená na 96 nových projektov v 21 členských štátoch, vrátane Slovenska. Financovanie je súčasťou programu pre životné prostredie LIFE. 
Na Slovensku bude z programu LIFE podporený projekt Dunajské luhy [Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)], jeho cieľom je obnova prirodzených biotopov v dunajských luhoch a zavedenie trvalo udržateľného hospodárenia.