Počet návštevníkov:

Flag Counter

Aká bude budúcnosť financií EÚ?

Aktuality » Aká bude budúcnosť financií EÚ?

28.6.2017

Nároky Európanov na Úniu sa zvyšujú. EÚ tak robí viac ako predtým s cieľom chrániť svojich občanov, posilniť ich postavenie a obhájiť ich záujmy, a to aj napriek tomu, že jej zdroje sú už dlhšie obdobie krátené úspornými opatreniami.

Európska komisia 28. júna 2017 uverejnila diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, v ktorom sú predstavené možnosti, ako tento cieľ dosiahnuť. Otázky nastolené v tomto piatom a zároveň poslednom zo série diskusných dokumentov predstavujú jadro diskusie, ktorú Komisia začala 1. marca uverejnením Bielej knihy o budúcnosti Európy. V diskusnom dokumente sa načrtávajú možné rozpočtové dôsledky alternatív, z ktorých si EÚ môže vybrať.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: „Ak má Európa čeliť novým výzvam, musíme pre ňu zabezpečiť finančné zdroje. Môžeme buď znížiť výdavky, alebo nájsť nové zdroje príjmov. Avšak bez ohľadu na to, čo urobíme, každé euro investované z rozpočtu EÚ musí priniesť pridanú hodnotu a mať pozitívny vplyv na každodenný život občanov.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová v tejto súvislosti uviedla: „Je čas modernizovať rozpočet EÚ. Mal by byť jednoduchší a pružnejší. Zároveň by sme sa mali ambiciózne a kreatívne zamyslieť, ako v tomto globalizovanom hospodárstve zabezpečiť, aby bol rozpočet účinným nástrojom, ktorý nám pomôže rýchlejšie rásť, užšie spolupracovať a nenechať nikoho v úzadí.“

Rozpočet EÚ čelí neľahkej úlohe: dosiahnuť lepšie výsledky za menej peňazí. Očakáva sa, že EÚ bude zohrávať významnejšiu úlohu v nových oblastiach politiky, ako je migrácia, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť alebo obrana. Európa by si tiež mala udržať svoje vedúce postavenie na globálnej scéne ako jeden z hlavných darcov humanitárnej a rozvojovej pomoci a líder v boji proti zmene klímy. Toto všetko sa musí dosiahnuť s rozpočtom EÚ, ktorý bude po brexite ochudobnený o príspevok Spojeného kráľovstva.

Dnešný diskusný dokument sa venuje tejto výzve a zároveň nastoľuje kľúčové prvky diskusie postavenej na piatich scenároch bielej knihy: ​

1. bude EÚ jednoducho pokračovať v súčasnom smerovaní;

2. zameria sa len na jednu spoločnú oblasť;

3. budú niektoré členské štáty spolupracovať viac ako ostatné;

4. bude EÚ robiť menej, ale efektívnejšie;

5. budú členské štáty spolupracovať oveľa viac spoločne?

Každý z týchto ilustračných scenárov by mal rôzne dôsledky, a to z hľadiska toho, koľko peňazí sa má na daný účel minúť, ako aj odkiaľ by tieto zdroje mohli pochádzať. Možnosti sú rôzne – od znižovania nákladov na existujúce politiky po zvyšovanie príjmov.

Okrem toho sa v diskusnom dokumente uvádzajú základné prvky rozpočtu EÚ a grafy ilustrujúce hlavné trendy a vývoj v kľúčových oblastiach politiky, ako sú politika súdržnosti a poľnohospodárstvo. Dokument sa tiež venuje všeobecným otázkam, ako je pridaná hodnota financovania EÚ alebo prepojenie medzi financovaním EÚ a štrukturálnymi reformami v členských štátoch.

Komisia otvára diskusiu o budúcnosti financií EÚ