Počet návštevníkov:

Flag Counter

Ako nepremrhať talenty

Archív » rok 2016 » Ako nepremrhať talenty

9.6.2016

V dôsledku technologického pokroku a globalizácie sa na celom svete mení spôsob, akým žijeme, učíme sa, pracujeme a podnikáme.

Konkurencieschopnosť a úspešný rast Európy v budúcnosti závisia od zručností, ktorými disponujú pracujúci ľudia.

Pokiaľ však ide o zručnosti, Európa čelí rôznym výzvam. Jeden z piatich dospelých Európanov má problémy s čítaním a písaním a ešte viac ľudí má slabé matematické zručnosti. Dvaja z piatich ľudí sú digitálne negramotní. Títo ľudia sú vystavení vysokému riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia.

Na druhej strane príliš veľa ľudí uviazlo v zamestnaniach, v ktorých nemôžu využiť svoj talent. Jeden z troch absolventov vysokých škôl pôsobí na pracovnom mieste, ktoré si nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie.

 

 

Napriek mieram nezamestnanosti, ktoré sú v mnohých krajinách aj naďalej príliš vysoké, takmer polovica zamestnávateľov tvrdí, že nevedia nájsť pracovníkov s vhodnými zručnosťami.

Jednoducho si nemôžeme dovoliť, aby sa premrhali talenty toľkých ľudí v Európe.

To je dôvod, prečo predkladám Program pre nové zručnosti v Európe, ktorý by mal zabezpečiť zručnosti pre lepšie pracovné miesta.

Opatrenia sa budú zameriavať na rozvoj základných a vyšších zručností, vďaka čomu sa zjednoduší používanie a chápanie kvalifikácií, a to aj vrátane tých, ktoré ľudia získali mimo školy. Tým sa zabezpečí poskytovanie lepších a včasnejších informácií o zručnostiach, ktoré zamestnávatelia požadujú teraz i v budúcnosti.

Uvediem tri príklady toho, čo chcem dosiahnuť.

Po prvé chcem zlepšiť úrovne zručností. Mali by sme sa uistiť, že každý je gramotný a má matematické a digitálne zručnosti potrebné na uplatnenie na trhu práce a v živote. Systémy počiatočného vzdelávania a odbornej prípravy zohrávajú dôležitú úlohu, ale tí, ktorí prepadli cez sieť, potrebujú druhú šancu.

V tejto súvislosti bude program zahŕňať záruku získania zručností, ktorá členským štátom umožní zaviesť flexibilné vzdelávacie dráhy, vďaka ktorým si každý bude môcť zlepšiť svoje základné zručnosti a otvoriť cestu k získaniu vyšších zručností. To bude predstavovať dôležitý základ pre zlepšenie vyhliadok na zamestnanie a šancí na lepší život pre milióny Európanov, vďaka čomu môže naša ekonomika rásť a prekvitať.

Po druhé chcem zabezpečiť, aby odborné vzdelávanie a príprava boli pre ľudí prvou voľbou, a nie druhou možnosťou, a aby predstavovali hladký a účinný prechod na trh práce alebo do ďalšieho vzdelávania. Zároveň chcem podporiť vzdelávanie na pracovisku v záujme rozvoja zručností na vysokej úrovni, a to aj v najmodernejších odvetviach, ktoré môžu stimulovať inovácie a rast v Európe.

Po tretie chcem zabezpečiť, aby sa využíval talent ľudí a aby ich zručnosti boli viditeľné a správne vnímané vo všetkých odvetviach hospodárstva a krajinách Európy. Na tento účel musíme posilniť spoluprácu v oblasti porovnávania kvalifikácií v rámci EÚ, ale aj za jej hranicami. To by pomohlo aj pri využívaní zručností migrantov a žiadateľov o azyl a prilákalo by to vysoko kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia.

Spoločne môžeme riešiť výzvy v oblasti zručností a pomôcť ľuďom, ktorí chcú napredovať, aby uspeli, využili svoj potenciál a zmenili svoje životy k lepšiemu.

Dlhujeme to tým mladým absolventom, ktorí uviazli na nízkokvalifikovaných pracovných miestach, 50-ročným inžinierom, ktorých zručnosti strácajú uplatnenie v tieni nových technológií, mladým mužom, ktorým problémy s čítaním a písaním bránia v postupe na vyššiu pozíciu …. Spoločne s členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi komunitami, sociálnymi partnermi, vzdelávacími partnermi a spoločnosťami môžeme priniesť zmenu.

Marianne Thyssen, komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu