Počet návštevníkov:

Flag Counter

Činnosť

      Informačné centrum Europe Direct Košice poskytuje základné informačné služby, poradenské služby, rôzne produkty v oblasti komunikácie a organizácie podujatí. Hlavného partnera informačného centra predstavuje jeho hostiteľská štruktúra R.I.A. z.p.o., ktorá disponuje za svoju 5 ročnú existenciu sieťou vybudovaných kontaktov a partnerstiev nielen na národnej ale aj medzinárodnej úrovni vďaka realizácii medzinárodných a národných projektov s priamou účasťou ako partnera či žiadateľa. Informačné centrum tvorí tím špecialistov disponujúcich mnohopočetnými a dlhoročnými odbornými skúsenosťami z oblasti realizácie medzinárodných projektov financovaných v rámci predvstupových programov ako aj realizácii národných a medzinárodných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, ktorým sa naďalej aktívne venujú.

 

Činnosť Informačného centra Europe Direct Košice:

 V oblasti poskytovania informácií občanom a odbornej verejnosti:

 • poskytovanie aktuálnych informácií o EÚ
 • ponuka aktuálnych informačných brožúr EÚ
 • vyhľadávanie informácií o reáliách EÚ (možnostiach štúdia, zamestnania..)
 • získavanie informácií o legislatíve, politikách a orgánoch Európskej únie
 • pomoc pri získavaní základných informácií o programovej pomoci Európskej únie (napr. štrukturálne fondy)
 • Sledovanie aktuálnych výziev na predkladanie projektov
 • Možnosť využívania služieb informačnej kancelárie ( call linka, internet, e-mail na inštitúcie EÚ)
 • sprostredkovanie ponúk a spolupráce na riešení medzinárodných a komunitárnych programov s partnerskými inštitúciami Európskej únie (napr. Kultúra, Leonardo, Socrates, Siedmy rámcový program a pod.)
 • Tvorba a vyhľadávanie databáz informácií o európskych programoch a projektoch so zameraním na verejný a súkromný sektor
 • participácia na riešení projektov informačného centra Europe Direct Košice

 

V oblasti poradenstva a konzultácií:

 • poskytujeme poradenstvo zamerané na prípravu a realizáciu rozvojových projektov z fondov EÚ pre verejný a súkromný sektor
 • konzultačnú činnosť v oblasti štrukturálnych fondov a štátnych podporných programov EÚ pre verejný a súkromný sektor

 

V oblasti zamestnanosti a hospodárskeho rastu:

Informácie o:

 • podmienkach zamestnania sa v EÚ
 • pracovných povoleniach a vízach
 • európskych službách zamestnanosti
 • možnostiach ako získať prácu
 • databázach ponúk a kontaktov
 • dokladov k práci
 • Europasse – dokladu budúcnosti občana EÚ
 • pracovných pohovoroch
 • znalostiach jazyka
 • možnostiach zamestnania sa cez internet
 • ochrane osobných údajov
 • pracovných agentúrach
 • zvyšovaní kvalifikácie a rekvalifikácie
 • pracovných možnostiach v inštitúciách EÚ
 • sociálnych výhodách
 • odvodoch a daniach
 • životných nákladoch
 • uznávaní diplomov a kvalifikácie

 

Europe Direct neponúka:

 • riešenie problémov – nemôžeme prijímať alebo posielať ďalej vaše sťažnosti (môžeme vám však poradiť na koho sa obrátiť)
 • vyjadrenia k určitým politikám alebo stanoviskám EÚ
 • právne poradenstvo (interpretácia právnych predpisov EÚ)