Počet návštevníkov:

Flag Counter

Depresia: hovorme o nej!

Aktuality » Depresia: hovorme o nej!

V tom najhoršom prípade môže depresia viesť k samovražde, čo je častá príčina úmrtí v mnohých krajinách EÚ. Hoci depresie sú bežnejšie u žien, miera úmrtnosti v dôsledku samovraždy je v priemere takmer štyrikrát vyššia u mužov, najmä u skupín s nižšími príjmami[1].

Depresia sa vyskytuje bežne: v európskom regióne v súčasnosti až jeden človek z 20 trpí depresiou a jedného zo štyroch z nás v istom období života postihne depresívna epizóda. Nie je preto prekvapujúce, že riziko depresií a súvisiacich porúch, akou je napríklad úzkosť, sa výrazne zvyšuje pri kontakte s násilím, konfliktami alebo nútenou migráciou. Mať depresiu nie je hanba. Nesmieme sa ju snažiť zamiesť pod koberec ani dopustiť, aby stigma ľuďom bránila hľadať pomoc. Musíme o nej hovoriť!

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa zdravia sa zameriavame na depresiu. Svetu chceme odkázať: „hovorme o depresii!“

Ak máte depresiu, prvým krokom k uzdraveniu môže byť rozhovor s niekým, komu dôverujete. Ale diskusia musí prebiehať aj v širšom meradle – medzi tvorcami politík, učiteľmi, zamestnávateľmi, zdravotníckymi pracovníkmi, rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kolegami. Musíme si ujasniť úlohu, ktorú každý z nás môže zohrávať pri prevencii, odhaľovaní a liečbe depresie. Ochranný vplyv v oblasti duševného zdravia totiž môžu mať aj domácnosti, školy, pracoviská a ústavy zdravotnej starostlivosti.

Keďže škola je prvá inštitúcia, s ktorou prichádzame do kontaktu, zohráva významnú úlohu pri prevencii a identifikácii depresie a pri pestovaní odolnosti. Depresia u detí a mladistvých môže viesť k izolácii, slabým študijným výsledkom a vyššiemu výskytu iných porúch duševného zdravia. Iniciatívy, ktoré spolufinancuje EÚ, ako napríklad projekt SUPREME[2], dokazujú, že úsilie v školskom prostredí môže znížiť príznaky depresie. Príklady, ako školy môžu prispieť k psychickej pohode žiakov, možno nájsť v odporúčaných opatreniach pre školy[3], ktoré vznikli v rámci jednotnej akcie pre duševné zdravie a pohodu spolufinancovanej zo zdrojov EÚ. Keďže depresia je v najrozvinutejších krajinách hlavnou príčinou pracovnej neschopnosti a zníženej produktivity, zamestnávatelia by mali mať mimoriadny záujem na pestovaní pracovnej kultúry, ktorá chráni duševné zdravie. Pracoviská môžu zhoršovať stres, depresiu a syndróm vyhorenia. Preto nás teší čoraz väčšia ochota organizácií nielen zasahovať vtedy, keď kolega zjavne trpí depresiou, ale aj zavádzať preventívne stratégie a programy. Ak sa chcete inšpirovať, aké opatrenia by ste mohli zaviesť na svojom pracovisku, pozrite si odporúčania, ktoré sú súčasťou jednotnej akcie EÚ[4].

V posledných rokoch sme boli svedkami vzniku digitálnych nástrojov na riešenie problémov s duševným zdravím. Môže sa zdať nelogické, že liečba depresie nemusí vždy zahŕňať ľudský kontakt. Zistilo sa však, že elektronické nástroje na ochranu duševného zdravia môžu pomôcť jednotlivcom, ktorí uprednostňujú anonymitu a súkromie, prekonať zábrany, a tak zlepšiť ich prístup k zdravotnej starostlivosti[5].

Jednotlivci, školy, pracoviská i zariadenia zdravotnej starostlivosti majú k dispozícii aj mnoho ďalších zdrojov, aby sa dozvedeli viac o tom, ako môžu pomôcť. Okrem iného možno spomenúť príručku Svetovej zdravotníckej organizácie[6] pre tých, ktorí chcú organizovať podujatia zamerané na zvyšovanie informovanosti, sériu podkladov ku kampani „Hovorme o...“[7] či „Osvedčené postupy v oblasti duševného zdravia a pohody“[8], ktoré sa zozbierali v rámci projektu Kompas EÚ spolufinancovaného zo zdrojov Komisie[9].

Depresia je liečiteľná porucha, no až ku trom štvrtinám prípadov závažnej depresie sa nepristupuje primerane. Musíme sa snažiť viac. Obaja sme odhodlaní udržiavať depresiu na poprednom mieste nášho programu. V roku 2017 sa činnosť Komisie v oblasti duševného zdravia bude zameriavať na duševné zdravie na pracovisku, v školách a na prevenciu samovrážd. WHO sa zameria na poskytovanie materiálov a technickej podpory pre vlády s cieľom zaviesť alebo zintenzívniť služby určené osobám trpiacim depresiou a na spoluprácu s partnermi, aby podporu depresie začlenili aj do svojich pracovných programov.

V dnešný Svetový deň zdravia vyzývame všetkých, aby hovorili o depresii a hľadali riešenia v oblastiach, kde môžeme dosiahnuť podstatnú zmenu – v školských laviciach, kanceláriách či v blízkom okolí. Hovorme o depresii, a to nielen dnes, ale aj zajtra, pozajtra, o mesiac či o rok, a podajme blížnemu pomocnú ruku, aby sme mu v prípade potreby zmenili život.

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis a regionálna riaditeľka Regionálneho úradu WHO pre Európu Zsuzsanna Jakabová

 

[1] Zdroj: WHO (2017) „Depresia a iné bežné mentálne poruchy: Odhady v oblasti celosvetového zdravia. http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global...

[2] Prevencia samovrážd prostredníctvom médií a internetu na podporu duševného zdravia (SUPREME): http://www.supreme-project.org/.