Počet návštevníkov:

Flag Counter

Enviromagazín 6/2015

Elektronický bulletin » Enviromagazín 6/2015

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 20-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.
Ochrana životného prostredia a zmierňovanie vplyvov klimatických zmien sa stáva vo svete  prioritou, o čom sa môžete presvedčiť aj v aktuálnom vydaní Enviromagazínu 6/2016. V hlavnej téme Environmentálne projekty nájdete príspevok  o končiacom Operačnom programe Životné prostredie, v rámci ktorého vám predstavujeme  šesť úspešne zrealizovaných projektov.  Prinášame aj informácie o programe Horizont 2020, medzi ktorého priority patria aj zmena klímy, odpad a voda. Priestor na našich stránkach dostal aj Štátny program sanácie environmentálnych záťaží, ktorý je základným strategickým a plánovacím dokumentom. Zozbierali sme pre vás aj informácie o  projektoch zrealizovaných SAŽP, ako je napríklad Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí - pesticídov, či Pomoc podnikom v oblasti chemickej legislatívy. Na našich stránkach sa zoznámite aj s výsledkami projektu Štátnej ochrany prírody SR zameraného na monitoring biotopov a druhov európskeho významu.  Dozviete sa aj ako sa rezort životného prostredia pripravuje na  slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, pričom bude čeliť takým výzvam ako je biodiverzita a klimatická politika. Druhá spomínaná výzva je úzko spojená  s výsledkom Klimatického summitu v Paríži, o ktorého význame pripravil príspevok francúzsky veľvyslanec na Slovensku Didier Lopinot. V Enviromagazíne nájdete aj články o návšteve generálneho tajomníka jubilujúcej Organizácie spojených národov Pan Ki- Muna,  o poslednej revízii normy ISO 14001, či o novej vysokoškolskej učebnici Environmentálna výchova  v súvislostiach. V  Envirorelaxe vám predstavujeme aj východ Slovenska ako ideálne miesto pre zimné športy a turistiku.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.6 / 2015