Počet návštevníkov:

Flag Counter

Letný kvíz k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ Zapojte sa a vyhrajte 3 ruksaky plné prekvapení! Každá otázka má jednu správnu odpoveď.

Archív » rok 2016 » Letný kvíz k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ Zapojte sa a vyhrajte 3 ruksaky plné prekvapení! Každá otázka má jednu správnu odpoveď.

 • Letný kvíz k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ

  Zapojte sa a vyhrajte 3 ruksaky plné prekvapení! Každá otázka má jednu správnu odpoveď.
 •    
 •     
 •    
 •     
 •    
 •    
 • Výhercovia súťaže budú zverejnení na Facebooku Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku:

 • Kliknitím na ODOSLAŤ súhlasíte s Podmienkami súťaže, ktoré sú uvedené nižšie.

 • Podmienky súťaže

  Súťaž organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (ďalej IKEP) v spolupráci so Sekretariátom slovenského predsedníctva v Rade EÚ (OKOM, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR). Súťaž bude prebiehať na webe www.europskyparlament.sk a na Facebooku od 30. júna 2016 do 30. augusta 2016 do polnoci. Na konci súťaže budú vyžrebovaní celkovo traja víťazi.

  Každý víťaz dostane rovnakú cenu - ruksak plný prekvapení (externá nabíjačka, usb kľúč a iné). Cenu nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo zameniť za iné výrobky alebo služby bez ohľadu na ich hodnotu. Víťazov budeme kontaktovať e-mailom.

  Súťaže sa môže zúčastniť každý občan z 28 členských štátov Európskej únie. Účasť je osobná a individuálna. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka alebo účasť v súťaži v prípade, ak sa zistí, že jeho účasť je organizovaná centrálne s cieľom umelo zvýšiť šancu na výhru členov klubu alebo združenia.

  Duplicitná registrácia z rôznych e-mailových adries a využitie e-mailových schránok „záchytného" typu (e-mailových schránok, ktoré zachytávajú správy odoslané na adresy, ktoré neexistujú) alebo použitie dočasných e-mailových adries účastníka automaticky diskvalifikuje. Príspevok účastníka do súťaže automaticky ruší aj akýkoľvek iný spôsob falšovania alebo podvodného konania.

  V prípade akéhokoľvek podvodného konania alebo porušenia týchto podmienok súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo zrušiť nárok na cenu, a teda odobrať účastníkovi všetky práva požadovať od usporiadateľa náhradu škody.

  Ak účastník nedodrží uvedené pravidlá, bude zo súťaže vylúčený bez predchádzajúceho upozornenia. IKEP na Slovensku si vyhradzuje právo podmienky súťaže kedykoľvek upraviť. IKEP si vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov, ktorí sa dopustia podvodného konania, manipulácie s výsledkami alebo nespĺňajú všeobecné zmluvné podmienky súťaže.

  Vzhľadom na účasť v súťaži prostredníctvom internetu sa predpokladá, že účastník pozná vlastnosti a obmedzenia internetu a súhlasí s nimi. Ide najmä o záležitosti týkajúce sa nedostatku ochrany osobných údajov, ktoré by mohli byť pirátsky získané, alebo rizík spojených s nákazou vírusmi, ktoré môžu kolovať na internete, záležitosti týkajúce sa technického výkonu, doby odozvy konzultácie a rizík spočívajúcich v preberaní alebo nahrávaní materiálov na internete, na ktoré IKEP nemá vplyv. Účastník nie je v žiadnom prípade oprávnený požadovať náhradu škody za akékoľvek zlyhanie uvedených sietí alebo počítačových systémov, ktoré by účastníkovi umožnilo spochybňovať výsledky alebo závery z tejto súťaže.

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť všetky ohlásené dátumy alebo časy, a to s okamžitou účinnosťou pri zverejnení tejto informácie online na webovej lokalite https://www.facebook.com/ikepba alebo na www.europskyparlament.sk. Prípadné zmeny, ktoré môžu byť zverejnené v priebehu tejto súťaže, sa budú považovať za prílohy k týmto podmienkam.

  Iba usporiadateľ môže posúdiť, či naozaj došlo k porušeniu uvedených pravidiel.

  IKEP zhromažďuje len tie osobné informácie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie určitého presne stanoveného cieľa prostredníctvom pracovníka zodpovedného za spracovanie každej konkrétnej služby online. Informácie sa opätovne nepoužijú na účely, ktoré nesúvisia s daným cieľom.

  Účasť v súťaži predpokladá bezpodmienečný súhlas účastníka s podmienkami súťaže.

  Účastníci, ktorí porušia tieto podmienky, budú s okamžitou platnosťou vylúčení zo súťaže, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez možnosti odvolať sa. Účasťou v súťaži účastník súhlasí s tým, že jeho meno bude uverejnené na lokalite www.europskyparlament.sk a sociálnych sieťach IKEP na Slovensku a že bude zaradený do mailing listu pravidelného mesačného newslettera Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.