Počet návštevníkov:

Flag Counter

Mladý Európan 2017

Podujatia a akcie » Mladý Európan 2017

 

 Aj tento rok spúšťame vedomostnú súťaž Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

 „Súťaž Mladý Európan dáva študentom možnosť zmerať si svoje sily vo  vedomostiach o Európe a vyhrať zaujímavé ceny. Zároveň sa veľa nového naučia napríklad o histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v EÚ. Verím, že aj vďaka Mladému Európanovi získajú mladí ľudia lepší prehľad o výhodách spoločnej Európy ako aj o možnostiach, ktoré im Európska únia prináša.” povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.

 

V Košiciach sa súťaž Mladý Európan 2017 bude konať v pondelok 27.4.2017 so začiatkom o 9.00 hod. v Aule Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, na Košťovej ulici č. 1

 

VYHLASOVATEĽ, ORGANIZÁTOR A PARTNERI SÚŤAŽE

 

Článok 1

12. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so sídlom v Bratislave. Regionálne kolá súťaže vyhlasujú jednotlivé centrá Europe Direct Banská Bystrica, Komárno, Košice, Lučenec, Nitra, Poprad, Prešov, Senica, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Žilina, a Európske informačné centrum v Bratislave. Vyhlasovateľ súťaže určuje súťažný poriadok a program súťaže.

 

Článok 2

Organizátorom súťaže je centrum Europe Direct, ktoré je vyhlasovateľom súťaže. Organizátor súťaže zabezpečuje koordináciu súťaže a vyhlásenie výsledkov. Dbá na transparentný a čestný priebeh súťaže.

 

Článok 3

Záštitu nad súťažou v roku 2017 prevzal predseda vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Súťaž sa realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.  

   

POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE

 

Článok 4

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätohodnostiach EÚ. 

Prioritami tento rok sú: 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv, 30. výročie vzniku programu Erazmus, 10 priorít Európskej komisie a Investičný plán pre Európu. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a taktiež prínos EŠIF pre Slovensko. Ďalej znalosť rôznych európskych programov ako napríklad Európsky zbor solidarity, Európa pre občanov a znalosť kľúčových inštitucionálnych sietí Európskej únie.

 

 

Článok 5

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.

  

PODMIENKY ÚČASTI 

 

Článok 5

Súťaže na regionálnej úrovni sa zúčastní v každom regióne max. 15 trojčlenných družstiev zložených zo študentov 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl regiónu, na základe písomnej prihlášky školy doručenej osobne, poštou, faxom alebo elektronickou poštou. V prípade vyššieho počtu záujemcov bude do súťaže zaradených prvých 15 prihlásených škôl podľa termínu doručenia prihlášok do sídla vyhlasovateľa súťaže. Pri zistení nepravdivých informácií je organizátor súťaže oprávnený vylúčiť danú školu zo súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí sa súťaže už v minulosti zúčastnili.

 

Do celoslovenského kola súťaže postúpia prihlásení víťazi  regionálnych kôl organizovaných regionálnymi hostiteľskými štruktúrami Europe Direct Komárno, Nitra, Senica, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov, Košice, Trebišov a Európskym informačným centrom Bratislava, t. j. z každého regiónu iba víťazné trojčlenné družstvo s pedagogickým sprievodom. Účasť pedagogického dozoru je povinná, inak bude družstvo vylúčené z ďalšieho pokračovania v súťaži.  Za prihlášku do celoslovenského kola súťaže sa považuje písomná prihláška zo strany organizátorov regionálnych kôl súťaže, doručená vyhlasovateľovi celoslovenského kola súťaže osobne, poštou, faxom alebo elektronickou poštou.