Počet návštevníkov:

Flag Counter

Súťaž MLADÝ EURÓPAN v Košiciach už pozná svojho víťaza

Aktuality » Súťaž MLADÝ EURÓPAN v Košiciach už pozná svojho víťaza

Študenti súťažili v troch kolách. 

 

Prvé kolo súťaže predstavovalo písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok  s rôznou bodovou hodnotou (20 dvoj-, 20 troj- a 10 štvorbodových) určených  pre každé súťažiace družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a viacjazyčnosť. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit pre toto kolo je 20 minút.

 

Druhé kolo bolo jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvoria jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Hodnotiacim kritériom je počet správne umiestnených jazykových výrazov alebo ich spojení vybraných z disponibilnej jazykovej pomôcky a vložených do jazykovej krížovky s tajničkou v čo najkratšom čo najkratšom  časovom limite. 

 

Tretie kolo súťaže bolo finále troch súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky majú rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a sú z 3 oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ. Každé družstvo si vyberie 5 otázok, doplnených obrázkami, zvolenej bodovej hodnoty z každej oblasti. Hodnotiacim kritériom bude správna odpoveď súťažiaceho družstva v časovom limite 15 sekúnd. Družstvá budú otázky zodpovedať postupne, pri prvej otázke bude poradie odpovedajúcich družstiev vzostupné, pri druhej zostupné, atď.

 

Prvenstvo získali traja chlapci z  Gymnázia M.R. Štefánika, v Košiciach, na druhom mieste sa umiestilo družstvo Gymnázia, Poštovej 1,  a tretie miesto patrí gymnazistom zo Šrobárky. 

 

Víťazom srdečne gratulujeme a  zúčastneným ďakujeme za ich účasť :)