Počet návštevníkov:

Flag Counter

TS: Komisia vyzýva na obnovený záväzok v oblasti integrácie Rómov

Archív » rok 2016 » TS: Komisia vyzýva na obnovený záväzok v oblasti integrácie Rómov

Komisia dnes prijala svoju výročnú správu o integrácii Rómov.

Tohtoročné hodnotenie poskytuje po prvýkrát prehľad opatrení, ktoré sa zaviedli v členských štátoch v nadväznosti na odporúčania Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch z roku 2013, ktoré vyžadovali, aby členské štáty vypracovali vnútroštátne stratégie integrácie Rómov na podporu prístupu Rómov k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, vyhlásil: „Rómovia sú súčasťou našich spoločností a sú súčasťou Európy. Táto správa je včasnou pripomienkou pre členské štáty, aby preukázali viac politického odhodlania a plnili svoje záväzky týkajúce sa začlenenia európskych rómskych komunít. Členské štáty by mali v plnej miere využívať príslušné politické, právne a finančné nástroje s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti a začlenenie Rómov.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyhlásila: „Je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, pokiaľ ide o začlenenie Rómov, a to vo všetkých oblastiach, od vzdelávania po bývanie alebo zamestnanie. V poslednom roku bol zaznamenaný určitý pozitívny vývoj, najmä v oblasti vzdelávania. Zároveň však v niektorých členských štátoch pretrváva segregácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a Komisia musela prijať opatrenia na zabezpečenie presadzovania právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii. 

Komisia zintenzívnila svoje úsilie, aby zabezpečila správne uplatňovanie antidiskriminačných právnych predpisov voči Rómom vrátane boja proti diskriminácii na miestnej úrovni tým, že začala konania o porušení povinností, napríklad pri nesprávnom presadzovaní smernice o rasovej rovnosti, najmä v oblasti vzdelávania. Komisia podporuje vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov prostredníctvom financovania v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020.

Zo správy vyplýva, že členské štáty dosiahli pokrok v mnohých oblastiach, ale stále je potrebné ďalšie úsilie: 

  • Členské štáty investovali do vzdelávania ako prostriedku integrácie: Väčšina členských štátov oznámila opatrenia týkajúce sa vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, predčasného ukončovania školskej dochádzky, inkluzívneho vzdelávania a individuálnej podpory. Nebol však prijatý dostatok opatrení na boj proti prípadom vylúčenia z trhu práce a nútené vysťahovania Rómov v roku 2015 pokračovali bez akejkoľvek ponuky na alternatívne ubytovanie.                                                                                      
  • Lepšie využívanie fondov EÚ na integráciu marginalizovaných komunít: Európske štrukturálne a investičné fondy podporujú opatrenia na sociálne začlenenie marginalizovaných komunít, regeneráciu zanedbaných mestských oblastí a investície do ľudského kapitálu. Niekoľko členských štátov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov zaviedlo osobitnú investičnú prioritu na integráciu marginalizovaných skupín obyvateľstva, ako sú Rómovia, čo umožňuje jasnejšie smerovanie prostriedkov aj lepšiu kontrolu výsledkov. Rozdeľovanie finančných prostriedkov tiež uľahčujú vnútroštátne kontaktné miesta. Rozdeľovanie finančných prostriedkov tiež uľahčujú vnútroštátne kontaktné miesta. 
  • Užšia spolupráca s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi: Niekoľko členských štátov zriadilo koordinačné štruktúry na integráciu Rómov, do ktorých sa zapojili rôzne zainteresované strany. Vnútroštátne stratégie sa čoraz viac premietajú do miestnych akčných plánov a vnútroštátne kontaktné miesta pre Rómov sa viac zapájajú do diania s cieľom čo najlepšie využiť fondy EÚ. Komisia podporí členské štáty pri vytváraní vnútroštátnych platforiem pre začleňovanie Rómov s cieľom zabezpečiť účinnejšiu spoluprácu v teréne. 

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie na presadzovanie antidiskriminačných právnych predpisov a odstránenie segregácie v oblasti vzdelávania a bývania s cieľom zabrániť násilným vysťahovaniam. Komisia nalieha na členské štáty, aby preukázali väčšiu politickú vôľu a dlhodobú víziu, pokiaľ ide o boj proti diskriminácii rómskych občanov.  

Príloha

Horizontálne opatrenia na boj proti diskriminácii

Opatrenia odporúčané Radou

Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie

Zabezpečenie účinného presadzovania smernice o rasovej rovnosti

BE, BG, CZ, DE, FI, HR, IT, LT, SI, SK, UK

Vykonávanie desegregačných opatrení na regionálnej a miestnej úrovni

ES, HR, SK

Zabezpečenie plného rešpektovania právnych predpisov EÚ a medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv v prípadoch núteného vysťahovania

Zvyšovanie povedomia o prínosoch integrácie Rómov

AT, ES, LV

Zvyšovanie povedomia verejnosti o rôznorodom charaktere spoločností, zvyšovanie povedomia verejnosti o začleňovaní Rómov

AT, DE, ES, LV, PT, SI, SK,

Boj proti protirómskej rétorike a nenávistným prejavom

AT, DE, ES, HR, SE, SK

Boj proti viacnásobnej diskriminácii rómskych detí a žien

AT, CZ, DE, ES, HR, HU, PT, SE, SI, SK

Boj proti (domácemu) násiliu páchanému na ženách a dievčatách

AT, DE, EL, ES, FI, HR, HU, UK

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

AT, BG, HR, HU, IT

Boj proti manželstvám maloletých a núteným manželstvám a proti žobraniu detí

SI

Podpora aktívneho občianstva Rómov presadzovaním ich sociálneho, hospodárskeho, politického a kultúrneho zapojenia

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, PT, SE, SI SK, UK

Podpora odbornej prípravy a zamestnávania kvalifikovaných mediátorov

BE, BG, CZ, ES, HR, PT, SI

Zvyšovanie informovanosti o právach medzi Rómami

AT, DE, ES, HR

Iné

BE, BG, FR, HU, HR, IT, LV PT, UK

 

Prístup k vzdelávaniu 

Opatrenia odporúčané Radou

Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie

Odstraňovanie segregácie

BE, BG, ES, IE, IT, RO, SI, SK

Ukončenie nevhodného zaraďovania žiakov do osobitných škôl

BG, CZ, SK

Boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky

AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, RO, SE, SK, UK

Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve

AT, BG, CZ, ES, FI, HR, HU, IT, PL, RO, SK

Poskytovanie individualizovanej podpory

AT, CZ, DE, ES, HR, IT, LT, LV, PL, RO, SK, UK

Podpora inkluzívneho vyučovania a študijných metód

AT, BG, CY, CZ, DE, ES, HR, HU, LV, PT, RO, SI,SK, UK

Podpora zapojenia rodičov a odbornej prípravy učiteľov

AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, IT, LV, SI, SK

Podpora účasti na stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávaní a zvyšovanie miery ich dokončenia

AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, PL, UK

Rozšírenie prístupu k „druhej šanci“ vo vzdelávaní a k vzdelávaniu dospelých

UK, BG, CY, DE, ES, SI

Iné

BE, CZ, ES, FI, DE, HR, HU, IT, LT, LV, RO, SI, SK, UK

 

Prístup k zamestnaniu

Opatrenia odporúčané Radou

Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie

Podpora prvých pracovných skúseností, odbornej prípravy, odbornej prípravy na pracovisku a celoživotného vzdelávania

AT, BE, BG, DE, EL, ES, FI, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT,SI, SK, UK

Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a podnikania

AT, BE, BG, ES, HR, HU, LT, SI, SK

Zabezpečenie rovnakého prístupu k všeobecným verejným službám zamestnanosti s individualizovanou podporou

AT, BE, BG, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT, SE, SI, SK

Odstraňovanie prekážok vrátane diskriminácie, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce

AT, FI, DE, ES, HR, HU, LT, SK, UK

Iné

BE, CZ, EL, HU, LT, PT, RO, SK

 

Prístup k zdravotnej starostlivosti

Opatrenia odporúčané Radou

Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie

Odstránenie prekážok prístupu k systému zdravotnej starostlivosti

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, LT, PL,RO, SE, SI, SK, UK

Zlepšenie prístupu k zdravotným kontrolám, predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti, plánovaniu rodiny atď.

AT, BG, DE, ES, IT, PL, SI, SK

 

Podpora prístupu k programom bezplatného očkovania zameraným na deti a najviac znevýhodnené skupiny a oblasti

AT, BE, BG, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK

Zvyšovanie povedomia o zdraví

AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, IT, PL, SI, SK

Iné

BE, BG, EL, ES, FI, HR, IT, LT, PL, SK

 

Prístup k bývaniu

Opatrenia odporúčané Radou

Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie

Odstránenie územnej segregácie a podpora desegregácie

CZ, HU, ES, IT, RO

Podpora nediskriminačného prístupu k sociálnemu bývaniu

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, IT, SK, UK

Poskytovanie táborísk pre kočovných Rómov

AT, BE, FR, UK

Zabezpečenie prístupu k verejným službám

ES, HR, RO, SI

Iné

AT, BE, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, LT, PL, PT, RO, SK

 

Ďalšie informácie

Oznámenie hodnotiace vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a odporúčaní Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch

Prehľad správy z roku 2016

Ďalšie informácie o Rómoch v EÚ

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na boj proti marginalizácii Rómov